infographic

 • รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานเที่ยว เมืองชาละวัน ตามรอยหลวงพ่อเงิน ประจำปี 2561

  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานเที่ย

 • รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี

  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพ

 • รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2561

  รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร จังหวัดพิจ

 • สถิติการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560

  สถิติการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560

 • ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความกดอากาศ

  ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความกดอากาศ

Previous
Next

Tabs News

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.