รายนามสถิติจังหวัดพิจิตร

 

ลำดับที่ รายชื่อสถิติจังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอนุวัฒน์  สมสุข  1 ตุลาคม 2508  -  30 กันยายน  2510
2 นายสนอง  ทาโส  1 ตุลาคม 2510  -  30 กันยายน  2513
3 นายฉิม  มีศิล  1 ตุลาคม 2513  -  30 กันยายน  2524
4 นายสมศักดิ์  วีระพงษ์  1 ตุลาคม 2524  -  30 พฤษภาคม  2525
5 นายกิตติศักดิ์  โพศรี  1 มิถุนายน 2525  -  30 เมษายน  2527
6 นายคะแนน  วรปรีชากุล  1 พฤษภาคม 2527  -  30 กันยายน  2528
7 นายกิตติศักดิ์  โพศรี (เช้า)  1 ตุลาคม 2528  -  30 กันยายน  2540
8 นางสุนทรี  เชาว์ชาติ  1 ตุลาคม 2540  -  30 กันยายน  2545
9 นายโชคดี  สุทธะมุสิก  1 ตุลาคม 2545  -  30 กันยายน  2546
10 นางศรีฟ้า  คุ้มวงศ์ดี  1 ตุลาคม 2546  -  30 กันยายน  2549
11 นายจรุพล  วรวิทยกิจ  1 ตุลาคม 2549  -  30 กันยายน  2552
12 นางกณิกา  คชเสนีย์  1 ตุลาคม 2552  -  30 กันยายน  2555
13 นายอดุลย์  บรรจงจัด  1 ตุลาคม 2555  -  ปัจุบัน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.