pic 1

Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

1

ผังสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : "ขยะ"

 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

  • จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
  • *ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
  • แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอัตรายของจังหวัด
  • *แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
  • จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ
       

   หมายเหตุ  : * หมายถึง รายการสถิติทางการที่เพิ่มเติมเข้าไป และเป็นรายการที่ตรงกันมากกว่า 1 จังหวัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.