pic 1

Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

2

 ผังสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ : "ข้าว"

 1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร           

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

5. การขนส่งสินค่า และจัดการบริหารสินค่า (Logistics)                 

    • ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
    • โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
    • *ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

6. การพัฒนาระบบการตลาด

    • *มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
    • บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

    

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการสถิติทางการที่เพิ่มเติมเข้าไป และเป็นรายการที่ตรงกันมากกว่า 1 จังหวัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.