pic 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8

ผังสถิติทางการ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ปัญหาแรงงาน

2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว

  • จำนวนครัวเรือนมีความอบอุ่น
  • จำนวนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
  • *ร้านค้าที่ขายเหล้า/บุหรี่อยู่ในบริเวณติดกับสถานศึกษาและศาสนสถาน
  • จำนวนร้านเกมส์ภายในจังหวัด
  • *จำนวนกิจกรรมสร้างศีลธรรมจริยธรรมในครอบครัวและชุมชน
  • *จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างศีลธรรมจริยธรรมในครอบครัวและชุมชน
  • *จำนวนกลุ่ม/เครือข่ายที่ยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง และจำเป็นต้องมีการจัดการให้เกิดสมานฉันท์
  • *จำนวนกิจกรรมสร้างความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน
  • *จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างศีลธรรมจริยธรรมในครอบครัวและชุมชน
  • จำนวนครอบครัวที่มีการหย่าร้างกันในชุมชน

 หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.