ข่าวทั้งหมด

เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ส่งมาดีลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) สถานประกอบการ ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2560 โดยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ฯลฯ

Image d21697a

Image 4a534b2

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.