โครงการสำรวจประจำเดือน

มาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ลำดับที่  

การสำรวจ  

ระยะเวลาการสำรวจ  

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (สรง.)

1 - 12 พ.ค. 2561 

2

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 (สศส.)

7 - 20 พ.ค. 2561

3

สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร

1 - 12 พ.ค. 2561

4

สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

พ.ค. - มิ.ย. 2561

5

สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

1 - 30 พ.ค. 2561

6

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561

1 - 30 พ.ค. 2561

7

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน   ประกอบการ พ.ศ.2561

พ.ค. - มิ.ย. 2561

 

8

สำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ.   2561

พ.ค. - มิ.ย. 2561

9

สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการและการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

พ.ค. - มิ.ย. 2561

 

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.