โครงการสำรวจประจำเดือน

มาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับที่

การสำรวจ

ระยะเวลาการสำรวจ

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร   พ.ศ. 2561   (สรง.)

1 - 12 มี.ค. 2561

2

สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร   พ.ศ.2561         (ผนวก สรง.)

1 - 12 มี.ค. 2561

3

  สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

1 - 20 มี.ค. 2561

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน   พ.ศ. 2561   (สศส.)

7 - 20 มี.ค. 2561

5

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  พ.ศ.2561

1 - 31 มี.ค. 2561

6

สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า   พ.ศ.2561

1 - 31 มี.ค. 2561

7

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง   พ.ศ. 2561

1 - 10 มี.ค. 2561

 

 

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.