วิสัยทัศน์

 "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"

พันธกิจ

1.จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

2.บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ

3.พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเะทศ

4.บูรณาการเชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆให้สอดคล้องกับมาตราฐานสากล

5.พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

6.สร้างความตะหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

3.พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4.ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

เป้าประสงค์

1.ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

3.บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4.ทุกภาคส่วนมีการนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

ค่านิยม

S = Specific  มีความชัดเจน

M = Measurable สามารถวัดได้

A = Attainable สามารถบรรลุได้

R = Realistic อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

T = Timely มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

วัฒนธรรมองค์การ

ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.