เนื้อหา

วิสัยทัศน์และค่านิยม

เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร

วิสัยทัศน์

 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

เป้าประสงค์หลัก

1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

3. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4. ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

วัฒนธรรม

ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

ค่านิยม

S = Specific              มีความชัดเจน  

M = Measurable       สามารถวัดได้

A = Attainable          สามารถบรรลุได้

R = Realistic            อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

T = Timely              มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.