วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ เรื่อง ผู้สูงอายุ
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
ประชาสัมพันธ์โครงการ/ผลสำมะโนและสำรวจ/บทวิเคราะห์
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการสำรวจประจำเดือน
PDF IN QR CODE
รายการชุดข้อมูล : ขยะ
รายการชุดข้อมูล : ผู้สูงอายุ
รายการชุดข้อมูล : ท่องเที่ยว
รายการชุดข้อมูล : ข้าว
รวม Metadata
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
ชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ท่องเที่ยว_old
ท่องเที่ยว_new
ข้าว_old
ข้าว_new
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองฯ (ท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองฯ (ข้าว)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.