ประชากร ย้ายเข้า ย้ายออก
อาคาร
ข้อมูลประชากร แยกจำนวน ชาย หญิง จังหวัดพิจิตร
ข้อมูล...ที่จัดเก็บมีอะไรบ้าง
สำมะโนทุกพื้นที่
ประมวลพื้นที่ก่อสร้าง 2563
มารู้จักสำมะโนประชากร
ประวัติความเป็นมาการทำสำมะโนประเทศไทย
ใครได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ
รู้ถึงวันก่อนสำมะโน
กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้ว
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
โครงการสำรวจการย้ายถิ่น ของประชากร พ.ศ. 2562
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2562
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน สพค. 63
มาดี มีดีที่ข้อมูล
สำรวจการมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562
infographic ผู้สูงอายุ
infographic ขยะ
ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ พ.ศ. 2561
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน สิงหาคม 2562
โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2562
โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ 2562
สถิติประชากรศาสตร์
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2562
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 4
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.)
โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ 2561
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน สพค. 62
รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานเที่ยว เมืองชาละวัน ตามรอยหลวงพ่อเงิน ประจำปี 2561
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี
รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2561
สถิติการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560
ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความกดอากาศ
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ
สถิติการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
สถิติกองทุนประกันสังคม
สถิติการเกษตร (ปลูกข้าวเจ้า) จังหวัดพิจิตร 2560
สถิติพลังงาน จังหวัดพิจิตร 2560
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตร
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) พ.ศ. 2561
สถิติพลังงาน พ.ศ.2559
ดัชนีความก้าวหน้าด้านสุขภาพ พ.ศ.2560
สำรวจความคิดเห็นฯงานนมัสการหลวงพ่อเพชร พ.ศ.2561
ดัชนีความก้าวหน้าด้านรายได้ พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านคมนาคมและการสื่อสาร พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วม พ.ศ.2560
ดัชนีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงาน พ.ศ.2560

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.